Πρόσκληση & Υποβολή Εργασιών

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών - Θεματικές Περιοχές

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο επιδιώκει την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου οι οποίες να προάγουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της Στατιστικής. Οι κύριες θεματικές ενότητες του 33ου Συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Ανάλυση Δεδομένων-Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων
 • Αξιοπιστία
 • Βιοστατιστική – Βιοµετρία -Βιοπληροφορική– Ιατρική Στατιστική
 • Διοικητική Κινδύνου
 • Εκπαιδευτική Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Κοινωνική Στατιστική
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα-Εξόρυξη γνώσης
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Οικονοµετρία – Οικονομική Στατιστική
 • Περιβαλλοντική Στατιστική
 • Πρόβλεψη – Χρονοσειρές
 • Στατιστική δημοσκοπήσεων – Δειγµατοληψία
 • Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια
 • Στατιστική και Διαδίκτυο
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας – Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες. Περιλήψεις γίνονται δεκτές από 15 Μαΐου 2021 έως και 10 Ιουλίου 2021.

Υποβολή Περιλήψεων

Περίληψη – Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων λήγει 10 Ιουλίου 2021. Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή Word  ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται. Οι εργασίες μπορεί να είναι θεωρητικής ή/και εμπειρικής υφής και παρουσιάζονται με Ανακοίνωση  (ομιλία) ή Αφίσα (poster). Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει  με το πολύ τρεις εργασίες και να παρουσιάσει το πολύ δύο Ανακοινώσεις και ένα Poster ή μια Ανακοίνωση και δύο Poster. Στις τρεις συμμετοχές η μία πρέπει να είναι Poster. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το  δικαίωμα να καθορίσει μια ή περισσότερες παρουσιάσεις να γίνουν μόνο με Poster. Εργασίες που υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα παρουσιάζονται επίσης στα Αγγλικά.

Οδηγίες Περιλήψεων Εργασιών

Το σώμα της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 130 λέξεις ή τις 11 γραμμές και μπορεί να είναι μόνο σε αρχείο word. Πρώτα αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας (κεντραρισμένος με Bold, κεφαλαία γράμματα, 14pt). Ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (κεντραρισμένα, bold, πεζά, 12pt) και μετά ο φορέας απασχόλησης και η ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα, πεζά, 11pt). Ο εκδοτικός οίκος ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ που έχει αναλάβει (χορηγεί) την εκτύπωση του βιβλίου των περιλήψεων, παρακαλεί όπως οι περιλήψεις είναι απαλλαγμένες από μαθηματικούς τύπους. Στη συνέχεια και με απόσταση ενός κενού αναφέρεται το κείμενο της Περίληψης. Η γραμματοσειρά που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι Calibri, 11 pt με μονό διάστιχο. Το αρχείο που ακολουθεί δίνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο, για τη συγγραφή της Περίληψης. Στη συνέχεια πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Υποβολή Πλήρους Εργασίας

Πλήρης Εργασία – Υποβάλλεται μετά το συνέδριο και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021. Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους – με όποια σχόλια έχουν λάβει στο συνέδριο- προκειμένου να δημοσιευτούν στον τόμο των πρακτικών των συνεδρίων του ΕΣΙ. Τα κείμενα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου μέσω e-mail στη διεύθυνση secretariat@esi-stat.gr, σε μορφή Word, χρησιμοποιώντας το πρότυπο (template) που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ (https://esi-stat.gr/word/) και να είναι εκτάσεως το πολύ 15 δακτυλογραφημένες σελίδες. 
Εργασίες οι οποίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές δεν θα δημοσιεύονται. 

Οι εργασίες αξιολογούνται με τα εξής κριτήρια: 

 1. Μορφή παρουσίασης του κειμένου, το πολύ 15 δακτυλογραφημένες σελίδες, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
 2. Επιμέρους τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη.
 3. Επιστημονική ορολογία.
 4. Επιστημονικώς ορθή παρουσίαση του άρθρου.
 5. Εργασία η οποία αποτελεί απλή εφαρμογή γνωστής θεωρίας/μεθοδολογίας σε ένα σύνολο δεδομένων χωρίς να αναδεικνύεται το πρόβλημα από τον χώρο εφαρμογής (π.χ. οικονομία, απασχόληση, υγεία κ.λπ.), χωρίς να αναφέρεται η πηγή των δεδομένων και χωρίς ικανή βιβλιογραφική ενημέρωση δεν μπορεί να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του ΕΣΙ. Επιπλέον θα πρέπει να έχει και κάποιο (ικανό) στατιστικό περιεχόμενο και να μην περιορίζεται μόνο σε Περιγραφική Στατιστική. Εργασία η οποία παρουσιάζει αποτελέσματα από κάποιο στατιστικό πακέτο χωρίς τις απαραίτητες μεθοδολογικές διευκρινίσεις δεν θεωρείται κατάλληλη για τα Πρακτικά του ΕΣΙ.
 6. Δημοσιευμένη εργασία δε δημοσιεύεται στα Πρακτικά του ΕΣΙ εκτός εάν δικαιολογείται η χρησιμότητα και σκοπιμότητα της δημοσίευσης στα ελληνικά.
 7. Η ορολογία που χρησιμοποιείται στις εργασίες των Πρακτικών του ΕΣΙ θα πρέπει να είναι συμβατή με το Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας του Ε.Σ.Ι. (Έκδοση 2009).