Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη εγγραφών: 15/05/2021
Έναρξη υποβολής εργασιών: 15/05/2021
Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις «Ειδικές Συνεδρίες»: 10/06/2021
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 25/07/2021
Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 06/09/2021
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 23/09/2021 έως 26/09/2021
Υποβολή πλήρους εργασίας: 31/10/2021