Πρόσκληση Ειδικών Συνεδριών

Η Οργανωτική Επιτροπή του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

Ειδικές Συνεδρίες (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει συνήθως τέσσερις εργασίες. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο/η προτείνων/ουσα της κάθε συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος/η για τη συνεδρία του/της (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) ενώ θα αναλάβει και χρέη προεδρεύοντα / προεδρεύουσσας της συνεδρίας. Προτάσεις γίνονται δεκτές από 15 Μαΐου 2021 έως και 10 Ιουνίου 2021 στο secretariat@esi-stat.gr.